ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Nabór kandydatów na rodziców zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż trwa ciągły nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.
Zapraszamy osoby, które:

 1. Kochają dzieci.
 2. Są wrażliwe na los samotnych, opuszczonych i potrzebujących dzieci.
 3. Chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły i kochający dom.
 4. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Posiadają zameldowanie na terenie powiatu strzyżowskiego.
 3. Posiadają stałe źródło utrzymania, (co najmniej jedna osoba w rodzinie).
 4. Posiadają warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  ­ - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  ­ - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  ­ - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 5. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 6. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 7. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 8. Legitymują się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 9. Posiadają pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Dziecko może zostać powierzone rodzinie zastępczej, która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Doboru rodzin zastępczych dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w procesie naboru kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej (pobierz).
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Odpis aktu małżeństwa - osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach za ostatnie 3 miesiące.
 5. Aktualne potwierdzenie miejsca zameldowania.
 6. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu.
 7. Oświadczenie o braku ograniczeń władzy rodzicielskiej (pobierz).
 8. Oświadczenie o braku ograniczeń w zdolności do czynności prawnych (pobierz).
 9. Oświadczenie o niekaralności (pobierz).
 10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (pobierz).
 11. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pobierz).
 12. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, uzyskaniu pozytywnej opinii psychologicznej i pedagogicznej w zakresie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, kandydaci zostają skierowani na bezpłatne szkolenie, którego ukończenie poparte zostanie odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to uprawnia Sąd i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie ul. Parkowa 7, pok.106.

Zapraszamy do osobistego kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub kontaktu telefonicznego

pod nr 17 221 14 46 lub 17 221 14 47

 

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj