ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Informacje ogólne

Zasady składania wniosków

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Niepełnosprawności wydaje orzeczenia;
  a) o niepełnosprawności - osobom, które nie ukończyły 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów).
  b) o stopniu niepełnosprawności - osobom, które ukończyły 16 lat, na wniosek wniesiony przez;
  - osobę zainteresowaną powyżej 18 roku życia,
  - przedstawiciela ustawowego osoby od 16 do 18 roku życia,
  - opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
  c) o wskazaniach do ulg i uprawnień - osobom, które ukończyły 16 lat i posiadają jedno z następujących orzeczeń;
  ­ - ważne orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika ZUS,
  ­ - ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON) wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich,
  ­ - ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

  2. Wnioski o wydanie jednego z w/w orzeczeń składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Przez właściwość miejscową rozumie się miejsce stałego zameldowania.
  Według miejsca pobytu właściwość miejscową ustala się dla osób:
  a) bezdomnych,
  b) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
  c) przebywających w zakładach karnych,
  d) przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W w/w przypadkach z pominięciem osób bezdomnych, zespół orzekający jest zobowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespołu dla miejsca stałego pobytu osoby orzekanej. Wydanie orzeczenia z naruszeniem zasad właściwości miejscowej skutkuje nieważnością wydanego orzeczenia.

 1. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy dołączyć;
  a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę pod opieką którego osoba zainteresowana się znajduje, wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
  b) dokumentację medyczną z przebiegu leczenia,
  c) aktualne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,
  d) karty informacyjne z pobytu w szpitalu i inne mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.
 2. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:
  a) wypis z treści orzeczenia organu rentowego o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
  b) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Zasady rozpatrywania wniosków

 1. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności rozpatrywany jest w terminie 1 miesiąca od jego złożenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wynosi 2 miesiące. Jeżeli zespół z różnych przyczyn przekroczy w/w terminy wydaje na tą okoliczność stosowne postanowienie. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień rozpatrywany jest po przesłaniu przez właściwy organ rentowy kopii orzeczenia o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.
 2. Wnioski rozpatrywane są przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalności, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i inni uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia przy czym:
  a) wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności rozpatrywane są przez co najmniej dwuosobowy skład orzekający, którego przewodniczącym jest lekarz,
  b) wnioski o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień rozpatrywane są w składach jednoosobowych reprezentowanych przez lekarza.
 3. Orzekanie odbywa się przy udziale osoby orzekanej. Na podstawie bezpośredniego badania, rozmów i wywiadów członkowie składu orzekającego sporządzają oceny, na podstawie których zostaje wydane właściwe orzeczenie. Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, a lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może ją wydać bez badania. W tym przypadku inni członkowie składu orzekającego sporządzają oceny na podstawie rozmów i wywiadów z członkami rodziny wnioskodawcy. Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień musi być poprzedzone bezpośrednim badaniem zainteresowanego na posiedzeniu zespołu.
 4. Niestawienie się osoby zainteresowanej w wyznaczonym terminie na posiedzeniu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Nieobecność usprawiedliwiona w ciągu 14 dni od dnia wyznaczonego posiedzenia, powoduje wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się zainteresowanym na piśmie, nie później niż 14 dni od posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.
 6. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może złożyć wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności na miesiąc przed upływem terminu ważności orzeczenia.
  W przypadku składania ponownego wniosku o wydanie orzeczenia dla osoby kończącej 16 lat wniosek ten o ustalenie stopnia niepełnosprawności składa się z chwilą ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może w każdym czasie wystąpić  z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Odwołania

 1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu za pośrednictwem zespołu powiatowego, który orzeczenie wydał.
 2. Powiatowy zespół może wydać orzeczenie, w którym zmienia lub uchyla zaskarżone orzeczenie jeżeli uzna, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie. Jeśli podtrzymuje zaskarżone orzeczenie, w ciągu 7 dni jest zobowiązany odesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu.
 3. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy wniesione w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wniesione na pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.
 4. Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień odwołanie nie przysługuje.

 

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj