ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Deklaracja dostępnosci

Deklaracja dostępności strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Gąsior.
 • E-mail: marcingasior@pcprstrzyzow.pl
 • Telefon: 17 221 14 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
 • Adres: ul. Parkowa 7
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: pcpr@strzyzow.un.pl
 • Telefon: 17 221 14 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.strzyzowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.02.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.02.01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.02.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor jednostki, adres poczty elektronicznej pcpr@strzyzow.un.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 221 14 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie umiejscowione jest na I piętrze budynku znajdującym się przy ul. Parkowej 7.  Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Główne wejście znajduje się od  strony ul. Parkowej oraz istnieje możliwość bezpośredniego przejścia z budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie  od strony ul. Przecławczyka 15. Do obu wejść prowadzą schody oraz znajdują się windy osobowe.  Wszystkie pomieszczenia są wolne od barier poziomych i pionowych, istnieje zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W siedzibie jednostki znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są dwie pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W  jednostce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj